Regulamin świadczenia usług projektowania

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwanym dalej Regulaminem) określa zasady świadczenia przez Artura Janika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Artur Janik Janel z siedzibą w Barcicach, Barcice 711, 33-342 Barcice, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, NIP: 7343343683, REGON: 121238400 (zwanym dalej Sprzedawcą) na rzecz osób fizycznych a także osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (zwanych dalej Klientem) ze Sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem https://imperium-plytek.pl/ usług projektowania wnętrz (dalej jako usługi).
 2. Osoba zainteresowana nabyciem od Sprzedawcy towarów z jego oferty asortymentowej uprawniona jest do zlecenia Sprzedawcy opracowania projektu wyposażenia wnętrza z wykorzystaniem towarów, których nabyciem jest zainteresowana.
 3. Projekt, o którym mowa powyżej stanowi projekt koncepcyjny mający na celu przedstawienie rozmieszczenia towarów z oferty asortymentowej Sprzedawcy wraz z doborem kolorystyki, materiałów, oświetlenia itp. Projekt, o którym mowa powyżej nie stanowi projektu architektonicznego, w szczególności nie uwzględnia zwymiarowanych rysunków technicznych pomieszczenia. Wszelkie podane wymiary są wymiarami ogólnymi i nie uwzględniają m.in. grubości kleju, grubości płytki, krzywizny ścian. Obowiązek zweryfikowania podanych wartości przed przystąpieniem do realizacji projektu obciąża Kupującego.

 

§ 2

 1. W celu zlecenia usług projektowania Klient uprawniony jest do samodzielnego zainicjowania kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie lub mailowo. Klient może również skorzystać z formularza kontaktu. W celu skorzystania z formularza kontaktu Klient dokonuje wyboru modułu KONTAKT lub KONTAKT Z NAMI. Wybór modułu KONTAKT lub KONTAKT Z NAMI przenosi Klienta do witryny, w której dokonuje on wyboru tematu zapytania oraz wpisuje treść zapytania. Wysyłając zapytanie Klient ma możliwość załączenia rzutów pomieszczenia których dotyczy usługa. Wysyłając zapytanie Klient zobowiązany jest do potwierdzenia, iż wyraża zgodę na zainicjowanie przez Sprzedawcę kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych w celu przedstawienia oferty. Klient może również zlecić wykonanie na jego rzecz usług projektowania podczas osobistej wizyty w siedzibie Sprzedawcy, przy czym zawarcie umowy w tym trybie nie będzie traktowane jako zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji do umowy zawartej przez Klienta osobiście ze Sprzedawcą w siedzibie Sprzedawcy nie znajdują postanowienia regulaminu w części, w jakiej kształtują one uprawnienia konsumenta zawierającego umowę poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. W celu zlecenia usług projektowania Klient zobowiązany jest wskazania Sprzedawcy towarów z oferty asortymentowej Sprzedawcy, których nabyciem jest zainteresowany oraz wymiarów i charakterystyki pomieszczenia, w którym miałyby zostać one umieszczone, do których należy ogólny pomiar długości, wysokości, szerokości ścian; wymiary ewentualnych wnęk w ścianach (wysokość wnęki od podłogi oraz odległość od lewego i prawego narożnika ściany, wysokość, szerokość i głębokość wnęki); wymiary okien i drzwi (wysokość od podłogi do parapetu, wysokość i szerokość okna, ewentualnie wysokość i głębokość nadproża okiennego, odległość okna od lewego i prawego narożnika ściany, wysokość i szerokość drzwi), odległości odpływów kanalizacyjnych, skosy sufitów (wysokość ścianki kolankowej, długość skosu rzutowana na podłogę , wysokość i szerokość okna połaciowego, głębokość wnęki okna połaciowego; wymiary elementów dodatkowych – takich jak np. grzejnik łazienkowy.
 3. W przypadku zlecenia przez Klienta Sprzedawcy świadczenia usług za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość Sprzedawca potwierdza warunki zawartej umowy wysyłając wiadomość mailową na adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Klient zobowiązany jest do zweryfikowania warunków umowy wskazanych w treści otrzymanej wiadomości mailowej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy wraz ze wskazaniem zakresu błędu. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres poczty elektronicznej sklep@imperium-plytek.pl
 5. W przypadku stwierdzenia, że warunki przedstawione przez Sprzedawcę w treści wiadomości mailowej są zgodne z ustaleniami Stron Klient zobowiązany jest do potwierdzenia warunków umowy poprzez wiadomość zwrotną skierowaną do Sprzedawcy. W przypadku jeżeli termin realizacji usługi jest krótszy niż 14 dni Klient potwierdzając warunki umowy oświadcza jednocześnie, iż ma świadomość, że będzie świadczona jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa i wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Po potwierdzeniu warunków umowy Klient nie jest uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń co do warunków zawartej umowy ani jej anulowania. Pod pojęciem anulowania nie należy rozumieć uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.
 6. Według uznania Klienta przygotowanie projektu może zostać poprzedzone wizją lokalną dokonaną przez Sprzedawcę lub osobę przez niego upoważnioną w miejscu wskazanym przez Klienta. Projekt realizowany jest przy uwzględnieniu istniejącego rozmieszczenia ścianek działowych oraz elementów instalacyjnych. Projekt nie obejmuje o projektu zmian architektury wnętrza.
 7. Klient oświadcza, iż ma świadomość, że wizualizacje 3D mają charakter wyłącznie poglądowy i w sposób uproszczony oddają rzeczywistość. Wszelkie tekstury i kolory materiałów są poglądowe, wobec czego przed ostatecznym zawarciem umowy ze Sprzedawcą Klient zobowiązany jest do zbadania ich wyglądu oraz parametrów we własnym zakresie.
 8. Projekt nie uwzględnia towarów z oferty asortymentowej innych podmiotów niż Sprzedawca.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji projektu przez ekipy remontowe oraz odstępstwa od projektu.
 10. Usługa projektowania obejmuje przygotowanie 1 wersji projektu oraz jej udostępnienie Klientowi w formacie pdf (rzut + fotorealistyczne wizualizacje 3D), a także jednorazowe wprowadzenie zmian do projektu w zakresie wskazanym przez Klienta w terminie nie dłuższym niż uzgodniono od dnia udostępnienia mu projektu.
 11. Termin realizacji projektu wynosi – do uzgodnienia  klientem. W przypadku jeżeli termin realizacji to mniej niż 14 dni Klient oświadcza, iż ma świadomość, że będzie świadczona jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa i wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 12. W przypadku, gdy świadczenie usługi zostało rozpoczęte przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a konsument następnie odstąpił od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 13. Równocześnie z udostępnieniem projektu Sprzedawca przedstawia Kupującemu szacunkowe zestawienie materiałów wykorzystanych w projekcie w wersji elektronicznej / pisemnej. Obowiązek zweryfikowania ilości potrzebnych materiałów przed przystąpieniem do realizacji projektu obciąża Kupującego.
 14.  Sprzedawca nie gwarantuje Kupującemu dostępności towarów z oferty asortymentowej. W przypadku, gdy towary okażą się niedostępne, Sprzedawca zapewnia jednorazową zmianę projektu w ramach uiszczonego wynagrodzenia.

 

§ 3

 1. Z tytułu świadczenia usług projektowania Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy wynagrodzenia w kwocie:
  - 300 zł brutto za pomieszczenie do 5m2 posadzki
  - 400 zł brutto za pomieszczenie od 5 do 9 m2 posadzki
  - 500 zł brutto za pomieszczenie powyżej 9m2  posadzki
 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi – przed
 3. W przypadku jeżeli jakakolwiek część wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatna jest przed terminem realizacji projektu, w razie opóźnienia się Klienta z zapłatą tej części ceny Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem projektu do czasu uregulowania przez Klienta zaległości.
 4. W przypadku, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Klientowi projektu, Klient zawrze ze Sprzedawcą umowę kupna towarów z oferty asortymentowej Sprzedawcy, wówczas kwota uiszczona przez Klienta tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zaliczona zostanie przez Sprzedawcę na poczet ceny nabycia towarów z oferty asortymentowej Sprzedawcy, pomniejszając tą cenę.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i jej doręczanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

§ 4

 1. Wszystkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku świadczenia przez Sprzedawcę usług objętych niniejszym regulaminem, przysługiwać będą w całości Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się, iż uzyska autorskie prawa majątkowe do autorskich wkładów twórczych przysługującym wszelkim twórcom, którzy wniosą wkład twórczy podczas realizacji projektu.
 2. Klient nabywa całość majątkowych praw autorskich do projektu z momentem całkowitej zapłaty wynagrodzenia umownego należnego Sprzedawcy, o którym mowa w §3 ust.1.
 3. Projekt może zostać wykorzystany przez Klienta wyłącznie na potrzeby realizacji jednej inwestycji.

§ 5

 1. Za konsumenta rozumie się Klienta – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia na piśmie (wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu – skorzystanie z zamieszczonego wzoru nie jest jednak obligatoryjne).
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towarów wolnych od wad fizycznych lub prawnych.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli towar konsumpcyjny w chwili wydania ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę (wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu skorzystanie z zamieszczonego wzoru nie jest jednak obligatoryjne).
 1. Odstąpienie od umowy z powodu stwierdzonych wad powinno nastąpić nie później niż przed upływem dwóch lat.
 2. Odstąpienie od umowy z powodu stwierdzonych wad może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem oraz drogą telefoniczną. W zawiadomieniu Klient powinien w zawiadomieniu wskazać rodzaj dostrzeżonej niezgodności i opisać na czym ona polega.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za wady, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o nich wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 4. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 5. W przypadku wymiany towaru lub odstąpienia Klienta od umowy zgodnie z treścią ust. 2 i 5 niniejszego paragrafu Sprzedawca bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni dokona zwrotu kosztów zakupu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego i nie wnosił o dokonanie zwrotu w inny sposób zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.
 6. O sposobie rozpoznania reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 7. W przypadku odsyłania towaru celem wymiany lub na skutek odstąpienia od umowy – odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zapakowanie towaru oraz jego zabezpieczenie przed zniszczeniem w trakcie przesyłki i wpływem czynników zewnętrznych z uwzględnieniem specyfiki towaru ponosi Klient.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 9. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z rękojmi Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi koszty dostarczenia do niej towaru, chyba, że stwierdzony zostanie brak podstaw do uwzględnienia roszczeń z rękojmi. Zwrot kosztów następuje zgodnie z ust. 9.
 10. Towary prezentowane w Sklepie internetowym nie są objęte gwarancją w rozumieniu art. 577 § 1 i nast. kodeksu cywilnego.
 11. Klient niezadowolony z wyniku rozpoznania zgłoszonej przez niego reklamacji uprawniony jest do złożenia Sprzedawcy odwołania od decyzji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji.
 12. W przypadku negatywnego rozpoznania zgłoszonego odwołania Klient uprawniony jest do zwrócenia się o pomoc do odpowiedniego Rzecznika Praw Konsumentów lub do skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego).
 13. Rzecznik konsumentów działa w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu oraz udziela konsumentom bezpłatnych porad w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu przedsiębiorcą bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Rzecznik może występować do przedsiębiorcy w imieniu konsumenta, a w przypadkach przewidzianych prawem wytaczać powództwa sądowe lub wstępować do toczących się postępowań.
 14. Wśród alternatywnych metod rozstrzygania sporów wyróżnia się:
  a) mediacja/sądownictwo polubowne. Konsument chcący rozwiązać spór z przedsiębiorcą bez udziału sądu powinien skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny). Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie po:
    i.  zakończeniu procesu reklamacyjnego
    ii. wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie (a zatem jeżeli jedna ze stron nie będzie chciała poddać się procedurze alternatywnych metod rozstrzygania sporów, nie jest możliwe jej zastosowanie).

  b) sądownictwo polubowne przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim (SPSK). Sprawa do SPSK może zostać wniesiona przez konsumenta, przedsiębiorcę, organizację konsumencka oraz rzecznika konsumentów (o którym mowa w ust. 17). W celu poddania sprawy pod rozstrzygnięcie SPSK należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl Postępowania są, co do zasady bezpłatne.

  Sprzedawca informuje, że rozwiązanie sporu uzgodnione przez strony ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej. Jednocześnie nie służy od niego odwołanie. Ponadto Sprzedawca informuje, ze że skorzystanie z mediacji nie ma wpływu na możliwość wniesienia sporu do sądu powszechnego lub do rozpatrzenia przez stały polubowny sąd konsumencki przy WIIH. Ugoda oraz wyroki wydane przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki mają moc wyroku sądu powszechnego. Od takiego wyroku można wnieść skargę do sądu powszechnego. Należy jednak pamiętać, że żądanie uchylenia wyroku jest możliwe, jeżeli w trakcie postępowania doszło do uchybień formalnych lub proceduralnych (np. brak zapisu na sąd polubowny, nie zostały zachowane wymagania co do składu sądu, w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu). Skargę należy wnieść nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku. W przypadku zawarcia przed sądem ugody, strony nie mogą jej zaskarżyć.” Procedury pozasądowego rozpoznawania sporów z udziałem konsumentów szczegółowo opisane zostały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1363)
 1. Konsument może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

 

§ 6

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Regulaminu Sklepu internetowego, a także prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz przepisy regulaminu Sklepu internetowego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.