Polityka prywatności i cookies

§ 1

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Artura Janika prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Artur Janik Janel z siedzibą w Barcicach, Barcice 711, 33-342 Barcice, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, NIP: 7343343683, REGON: 121238400 oraz prawa osób których dane są przetwarzane (dalej jako Klienci).
 2. Administratorem danych osobowych jest Artur Janik prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Artur Janik Janel z siedzibą w Barcicach, Barcice 711, 33-342 Barcice, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, NIP: 7343343683, REGON: 121238400 (zwany dalej: „Administratorem”).
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w i ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 4. W celu realizacji wymogów ustawowych Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

 1. Klient w celu korzystania z formularza kontaktowego udostępnionego przez Sklep internetowy Administratora prowadzony pod adresem https://imperium-plytek.pl/ (dalej jako Sklep internetowy) oraz skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego dokonuje wyboru ikony wywołującej kontakt z pracownikiem sklepu internetowego tj. ikony KONTAKT lub KONTAKT Z NAMI oraz wypełnia formularz, w którym wymagane jest podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na zainicjowanie przez Administratora kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych w celu przedstawienia oferty lub udzielenie informacji o statusie zamówienia oraz objętych zapytaniem Klienta.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu oraz udzielenie zgody na zainicjowanie przez Administratora kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych w celu przedstawienia oferty, udzielenia informacji o statusie zamówienia oraz problemach w funkcjonowaniu sklepu internetowego jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług na rzecz Klienta.
 3. Klient w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

          a) imię i nazwisko;
          b) dane adresowe:
             a. kod pocztowy i miejscowość;
               b. kraj (państwo);
               c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

          c) adres e-mail;
          d) numer telefonu.
          W przypadku Klientów będących jednocześnie przedsiębiorcami powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy oraz obligatoryjnie numer NIP.

 1. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla zawarcia i wykonania umowy na rzecz Klienta.
 3. Klient podając dane osobowe oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:
  a) marketingowym (przedstawienia oferty) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda, która w każdej chwili może zostać cofnięta oraz
  b) realizacji zamówień produktu/usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. umowa, której przedmiotem jest realizacja usługi (np. złożenie zamówienia) i konieczność jej realizacji przez Administratora na rzecz danego Klienta,
  c) realizacja zwrotów w celu wypełnienia obowiązku prawnego takiego jak odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  d) dokonania rozliczeń wynikających z umowy i obowiązków  nałożonych przez przepisy prawa dla celów podatkowych i rachunkowych jest art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest realizacji obowiązków,
  e) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu marketingu usług własnych oraz w celu badania satysfakcji Klientów i określania jakościobsługi, ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§ 3

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  - organy administracji publicznej (Urzędy Skarbowe) – na mocy odpowiednich przepisów prawa, w celu przede wszystkim rozliczenia należności publicznoprawnych z transakcji handlowych;
  - podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, jak i systemy informatyczne stosowane przez Pracodawcę w celu obsługi kadrowo – finansowej lub obiegu dokumentów związanych z zatrudnieniem), świadczące usługi ochrony lub inne usługi związane z bieżącą działalnością Pracodawcy – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i - organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  - banki – w celu realizacji płatności;
  - kancelarie prawne i księgowe – w celu obsługi prawno-księgowej zawieranych umów, dochodzenia roszczeń.

§ 4

Klienci korzystający z usług Sklepu internetowego nie podlegają profilowaniu.

§ 5

 1. Klientowi przysługuje prawo:
  - dostępu do treści jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  - żądania ich poprawiania lub sprostowania
  - żądania ich usunięcia,
  - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - do przenoszenia danych,
  - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. W przypadku  gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

Dane osobowe Klienta są przechowywane przez następujący okres:

 1. w przypadku przetwarzania na cele związane z wykonaniem umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy  w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych.
 2. w przypadku przetwarzania na cele marketingu usług własnych Administratora jak również w celu badania satysfakcji Klientów i określania jakości naszej obsługi, dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 3. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu objętym zgodą. Informację o cofnięciu udzielonej zgody można wysłać na adres e-mail: ………………………………

§ 6

 1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Klienta.
 2. Sklep internetowy przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.
 3. Sklep internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:
  - cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klienta.
  - cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klienta.
 4. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
  - uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  - analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 5. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu:
  - popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 6. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 7. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu na urządzeniu Klienta poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 8. Informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych wskazane zostały poniżej:
  - Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  - Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  - Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  - Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 8

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiana Polityki prywatności staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia jej na stronie internetowej. Zmiana Polityki prywatności wywiera wyłącznie skutek na przyszłość.