Regulamin sklepu

Sklep internetowy Imperium Płytek (zwany dalej Sklepem internetowym) prowadzony jest przez Artura Janika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Artur Janik Janel z siedzibą w Barcicach, Barcice 711, 33-342 Barcice, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, NIP: 7343343683, REGON: 121238400 (zwanym dalej Sprzedawcą).

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwanym dalej Regulaminem) określa zasady korzystania przez osoby fizyczne, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a które korzystają z usług oferowanych poprzez witrynę Sklepu internetowego (zwaną dalej Klientem) ze Sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem https://imperium-plytek.pl/, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania z oferty Sklepu internetowego niezbędne są:
  a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  oraz:
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Klient jest zobowiązany zapewnić powyższe urządzenia, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej we własnym zakresie.
 2. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania ze Sklepu internetowego pokrywa Klient we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Oferta Sklepu internetowego obowiązuje tylko na terenie Polski. Sprzedawca nie realizuje wysyłek zagranicznych do indywidualnych odbiorców na warunkach zawartych w ofercie Sklepu internetowego.

 

§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna.
 2. Sklep internetowy służy prezentacji asortymentu Sprzedawcy oraz nabywaniu przez Klientów towarów oferowanych za jego pośrednictwem.
 3. Informacje zawarte w Sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 4. Wybór przez Klienta modułu NASZE PRODUKTY lub modułu PROMOCJE lub modułu NOWOŚCI umożliwia podgląd asortymentu Sprzedawcy. Wybór przez Klienta poszczególnego produktu powoduje przeniesienie do witryny, w której prezentowany jest dany Produkt.
 5. Wybór przez Klienta poszczególnego Produktu powoduje wyświetlenie informacji o jego cenie, okna wyboru ilości a także przycisków DODAJ DO KOSZYKA oraz WIĘCEJ.
 6. Wybór przycisku WIĘCEJ powoduje przeniesienie Klienta do witryny, w której prezentowany jest szczegółowy opis Produktu.
 7. Wybór przycisku DODAJ DO KOSZYKA powoduje przeniesienie Klienta do witryny koszyka zakupów, w której przechowywane są informacje o towarach, których nabyciem za pośrednictwem Sklepu internetowego jest on zainteresowany. Klient ma możliwość wyboru ilości lub metrażu produktu przed przeniesieniem do witryny koszyka zakupów poprzez wybór ilości lub metrażu towaru w oknie wyświetlonym zgodnie z ust. 5, jak również już po przeniesieniu go do witryny koszyka zakupów. Klient do czasu złożenia zamówienia ma możliwość edycji ilości lub metrażu produktu.
 8. Klient chcąc nabyć towary, zgromadzone przez niego w koszyku zakupów dokonuje wyboru przycisku PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
 9. Wybór przycisku PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA powoduje przeniesienie Klienta do witryny a której pośrednictwem dokonuje on wyboru, czy składa zamówienie jako użytkownik zarejestrowany z wykorzystaniem konta użytkownika, czy jako użytkownik niezarejestrowany.
 10. W celu założenia konta użytkownika Klient dokonuje wyboru przycisku ZAŁÓŻ KONTO. Założenie konta użytkownika może nastąpić ze strony głównej Sklepu internetowego poprzez wybór modułu ZAŁÓŻ KONTO znajdującego się w prawej górnej części witryny lub na etapie realizacji zamówienia, zgodnie z ust. 9. Wybór przycisku ZAŁÓŻ KONTO powoduje przeniesienie Klienta do witryny za pośrednictwem której dokonuje on założenia konta użytkownika. W celu rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  a)   imię i nazwisko;
  b)   dane adresowe:
       a.    kod pocztowy i miejscowość
       b.    kraj (państwo);
       c.    ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c)    adres e-mail;
  d)    numer telefonu.
 1. Klient będący przedsiębiorcą, poza danymi, o których mowa w ust. 10 podaje również firmę przedsiębiorcy oraz numer NIP.
 2. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Minimalna ilość znaków hasła wynosi 5. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie. W tym celu Klient loguje się na swoje konto i w zakładce MOJE INFORMACJE OSOBISTE dokonuje zmiany dotychczasowego hasła. W przypadku utraty hasła Klient może skorzystać z opcji odzyskiwania hasła. W tym celu Klient w panelu logowania dokonuje wyboru modułu NIE PAMIĘTASZ HASŁA oraz wskazuje adres e-mail podany przez niego przy rejestracji. Skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła powoduje przesłanie na adres e-mail Klienta podany przez niego na etapie rejestracji wiadomości mailowej zawierającej jednorazowe hasło dostępu do konta użytkownika. Skorzystanie z jednorazowego hasła dostępu do konta użytkownika wymusza ustanowienie przez Klienta nowego hasła dostępu.
 3. Konto użytkownika umożliwia dostęp do danych Klienta podanych w trakcie rejestracji, jak również historii zamówień dokonanych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz historii rachunków.
 4. Klient dokonujący zamówienia bez rejestracji w celu zawarcia i wykonania umowy podaje dane osobowe, o których mowa w ust. 10 i 11.
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji konta użytkownika w systemie oraz każdorazowo przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia. Formularz Zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez dokonania przez Klienta takiego potwierdzenia.
 6. Potwierdzenie zamówienia przez Sklep internetowy oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 7. Klient oświadcza, że ma świadomość, iż zawarcie umowy sprzedaży łączy się z obowiązkiem zapłaty ceny równej wartości zamówienia oraz kosztów przesyłki, które są mu komunikowane najpóźniej równocześnie z ceną nabycia produktów. Klient dla ważności umowy jest zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową sprzedaży i złożyć w tym zakresie stosowne oświadczenie poprzez akceptacje zamówienia z formułą ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
 8. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.) w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży i realizacji zamówienia.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody, o której mowa powyżej nie jest obowiązkowe, lecz może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy.
 10. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy mailowo na adres sklep@imperium-plytek.pl3
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 12. W przypadku wątpliwości Klienta co do poszczególnych Produktów lub ich właściwości, świadczonych przez Sklep internetowy usług Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt z obsługą Sklepu internetowego. Kontakt może zostać zainicjowany przez Klienta za pośrednictwem formularza zapytania. W celu skorzystania z formularza kontaktu Klient dokonuje wyboru modułu KONTAKT lub KONTAKT Z NAMI. Wybór modułu KONTAKT lub KONTAKT Z NAMI przenosi Klienta do witryny, w której dokonuje on wyboru tematu zapytania oraz podaje swoje swój e-mail oraz numer Zamówienia lub wpisuje treść zapytania. Wysyłając zapytanie Klient zobowiązany jest do potwierdzenia, iż wyraża zgodę na zainicjowanie przez Sprzedawcę kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych w celu przedstawienia oferty lub udzielenie informacji o statusie zamówienia.

 

§3

Towary i ceny

 1. Towary prezentowane w Sklepie internetowym stanowią produkty wyposażenia wnętrz.
 2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym posiadają właściwości wskazane w opisie produktu.
 3. Ceny towarów podawane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

 

§4

Realizacja zamówień

 1. Zawarcie przez Strony umowy na warunkach określonych w §2 Sprzedawca potwierdza warunki umowy wysyłając wiadomość mailową z zamówieniem na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z fakturą PRO-FORMA z 3 dniowym terminem płatności.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT PRO-FORMA oraz VAT bez podpisu odbiorcy i jej doręczanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 3. Klient zobowiązany jest do zweryfikowania warunków umowy wskazanych w treści otrzymanej wiadomości mailowej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy wraz ze wskazaniem zakresu błędu. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres poczty elektronicznej sklep@imperium-plytek.pl
 4. W przypadku stwierdzenia, że warunki przedstawione przez Sprzedawcę w treści wiadomości mailowej są zgodne ze złożonym Zamówieniem Klient zobowiązany jest do opłacenia faktury PRO-FORMA. Po opłaceniu faktury PRO-FORMA Klient nie jest uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń co do warunków zawartej umowy ani anulowania zamówienia. Pod pojęciem anulowania zamówienia nie należy rozumieć uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.
 5. Nieopłacenie faktury PRO-FORMA w zakreślonym terminie powoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i zwalnia Sprzedawcę z obowiązku dostarczenia zamówionych produktów.
 6. Przedmiot zamówienia jest dostarczany przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Klienta transportem własnym Sprzedawcy.
 7. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy zależne są od odległości pomiędzy miejsce dostawy a siedzibą Sprzedawcy. Wysokość kosztów dostawy jest komunikowana Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia.
 8. Przesyłka oklejana jest taśmą firmową z logiem Sprzedawcy. W przypadku otrzymania przesyłki z uszkodzoną taśmą lub w naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich Klient proszony jest o odmowę odbioru takiej przesyłki i poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałym fakcie oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu,
 10. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:
  płatność z góry przelewem bankowym, przekazem pocztowym (numer rachunku bankowego podany poniżej oraz każdorazowo w potwierdzeniu, otrzymanym bezpośrednio po dokonaniu zamówienia). W tytule przelewu podać należy numer zamówienia (wskazany również w potwierdzeniu), co ułatwia identyfikację płatności i przyspiesza wysyłkę. Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego: 85 8816 0001 2001 0007 8647 0002
 11. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
 12. Wraz z dostarczeniem towarów do Klienta, dostarczane jest również pisemne potwierdzenie zawarcia na odległość umowy kupna tych towarów.

 

§5

Odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 1. Za konsumenta rozumie się Klienta – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia (wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu – skorzystanie z zamieszczonego wzoru nie jest jednak obligatoryjne).
 3. Po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres Sprzedawcy tj. Barcice 711, 33-342 Barcice, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych – od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (o ile zostało złożone z zachowaniem w/w wymogów) zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od Sprzedawcy do Klienta. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towarów wolnych od wad fizycznych lub prawnych.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli towar konsumpcyjny w chwili wydania ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę (wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu skorzystanie z zamieszczonego wzoru nie jest jednak obligatoryjne).
 6. Odstąpienie od umowy z powodu stwierdzonych wad powinno nastąpić nie później niż przed upływem dwóch lat.
 7. Odstąpienie od umowy z powodu stwierdzonych wad może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem oraz drogą telefoniczną. W zawiadomieniu Klient powinien w zawiadomieniu wskazać rodzaj dostrzeżonej niezgodności i opisać na czym ona polega.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za wady, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o nich wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 9. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 10. W przypadku, gdy świadczenie usługi zostało rozpoczęte przed upływem terminu na odstąpienie, a Klient będący konsumentem następnie odstąpił od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.
 11. W przypadku wymiany towaru lub odstąpienia Klienta od umowy zgodnie z treścią ust. 2 i 5 niniejszego paragrafu Sprzedawca bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni dokona zwrotu kosztów zakupu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego i nie wnosił o dokonanie zwrotu w inny sposób zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.
 12. O sposobie rozpoznania reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 13. W przypadku odsyłania towaru celem wymiany lub na skutek odstąpienia od umowy – odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zapakowanie towaru oraz jego zabezpieczenie przed zniszczeniem w trakcie przesyłki i wpływem czynników zewnętrznych z uwzględnieniem specyfiki towaru ponosi Klient.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 15. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z rękojmi Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi koszty dostarczenia do niej towaru, chyba, że stwierdzony zostanie brak podstaw do uwzględnienia roszczeń z rękojmi. Zwrot kosztów następuje zgodnie z ust. 9.
 16. Towary prezentowane w Sklepie internetowym nie są objęte gwarancją w rozumieniu art. 577 § 1 i nast. kodeksu cywilnego.
 17. Klient niezadowolony z wyniku rozpoznania zgłoszonej przez niego reklamacji uprawniony jest do złożenia Sprzedawcy odwołania od decyzji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji.
 18. W przypadku negatywnego rozpoznania zgłoszonego odwołania Klient uprawniony jest do zwrócenia się o pomoc do odpowiedniego Rzecznika Praw Konsumentów lub do skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego).
 19. Rzecznik konsumentów działa w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu oraz udziela konsumentom bezpłatnych porad w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu przedsiębiorcą bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Rzecznik może występować do przedsiębiorcy w imieniu konsumenta, a w przypadkach przewidzianych prawem wytaczać powództwa sądowe lub wstępować do toczących się postępowań.
 20. Wśród alternatywnych metod rozstrzygania sporów wyróżnia się:
  a) mediacja/sądownictwo polubowne. Konsument chcący rozwiązać spór z przedsiębiorcą bez udziału sądu powinien skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny). Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie po:
  i.zakończeniu procesu reklamacyjnego
  ii.wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie (a zatem jeżeli jedna ze stron nie będzie chciała poddać się procedurze alternatywnych metod rozstrzygania sporów, nie jest możliwe jej zastosowanie)

  b) sądownictwo polubowne przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim (SPSK). Sprawa do SPSK może zostać wniesiona przez konsumenta, przedsiębiorcę, organizację konsumencka oraz rzecznika konsumentów (o którym mowa w ust. 17). W celu poddania sprawy pod rozstrzygnięcie SPSK należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl Postępowania są, co do zasady bezpłatne.

  Sprzedawca informuje, że rozwiązanie sporu uzgodnione przez strony ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej. Jednocześnie nie służy od niego odwołanie. Ponadto Sprzedawca informuje, ze że skorzystanie z mediacji nie ma wpływu na możliwość wniesienia sporu do sądu powszechnego lub do rozpatrzenia przez stały polubowny sąd konsumencki przy WIIH. Ugoda oraz wyroki wydane przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki mają moc wyroku sądu powszechnego. Od takiego wyroku można wnieść skargę do sądu powszechnego. Należy jednak pamiętać, że żądanie uchylenia wyroku jest możliwe, jeżeli w trakcie postępowania doszło do uchybień formalnych lub proceduralnych (np. brak zapisu na sąd polubowny, nie zostały zachowane wymagania co do składu sądu, w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu). Skargę należy wnieść nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku. W przypadku zawarcia przed sądem ugody, strony nie mogą jej zaskarżyć.” Procedury pozasądowego rozpoznawania sporów z udziałem konsumentów szczegółowo opisane zostały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1363)
 1. Konsument może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

 

§ 6
Prawa autorskie

 1. Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż grafika, skrypty i oprogramowanie użyte w Sklepie internetowym a także nazwy towarów i prezentowane wizualizacje, mogą stanowić materiały zastrzeżone, stanowiące własność Sprzedawcy lub producentów towarów oraz mogą być chronione na podstawie właściwych przepisów prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
 2.  Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać w.w informacji lub materiałów zastrzeżonych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.